Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08:00 - 17:00

Cumartesi - Pazar: Kapalı

Tecrübe

15 +

Çalışan Sayısı

12

Anlaşmalı Kurum

243 +

Müşteri Memnuniyeti

99 %

Acil Sağlık Sigortası

acil saglik sigortasiTedavi masraflarının da sigorta kapsamına dahil olduğu, kaza/belirtilen acil hallere ilişkin durumlarda doktor ücreti ile ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) satın alınan limite kadar sigortalı ya da sağlık kuruluşuna öder

Acil Sağlık Sigortası neleri kapsamaktadır?

Tedavi masraflarının da sigorta kapsamına dahil olduğu, kaza/belirtilen acil hallere ilişkin hastalık gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) satın alınan limite kadar sigortalı ya da sağlık kuruluşuna öder.

Kimler faydalanabilir?

Acil Sağlık sigortası KKTC’de ikamet eden ve 0-69 yaş gurubunda olan kişiler için geçerlidir.

Hangi hastanelerde geçerlidir?

KKTC ve Türkiye’deki Anlaşmalı ve Anlaşmasız tüm hastanelerde geçerlidir.

Sigortalılarımız 7/24 Türkçe, İngilizce hizmet veren çağrı merkezi tarafından desteklenecektir.

Seyahat Sağlık Sigortası

yurtdisi seyahat sigortasiSeyahat Sağlık Sigortası, sizi, seyahatleriniz sırasında karşılaşabileceğiniz risklere karşı koruyan bir sigortadır. BiCare Sigorta, tatiliniz boyunca her anınızda yanınızda olup, başınıza gelebilecek herhangi bir sağlık durumunuzda hayatınızı kolaylaştırır.

Seyahat Sağlık Sigortası hangi durumları kapsar?

 • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

 •  Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

 •  Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli

 •  Vefat eden sigorta sahibinin nakil işlemleri

Taşınan Para Sigortası

para tasinma sigortasiTaşınan Para Sigortası, işyerleri ile bankalara veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetleri:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak sebebiyle meydana gelecek gasp ve hırsızlık hallerine,

 • Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda meydana gelebilecek zararlara

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği asker ve inzibati hareketlerden, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle, yangın, infilak gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı teminat altına alır.

Ayrıca taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydı ile taşımanın yapıldığı günden sonraki gün saat 19:00’a kadar teminat kapsamındadır.

Sigorta şartları nelerdir?

Bu teminatın verilebilmesi için;

 • Taşımanın yapıldığı bölge
 • Taşımanın ne şekilde yapıldığı
 • Taşımanın ne sıklıkta yapıldığı
 • Taşıyan kişi sayısı
 • Bir seferde taşınan azami nakit ve kıymetli evrak miktarı
 • Yıllık taşınan toplam kıymet gibi bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.

Parayı taşıyan görevlilerin, suiistimalleri sonucu oluşabilecek kayıplar Emniyeti Suiistimal (ilgili teminata link verilmelidir) sigortalarının kapsamına girmekte olup, bu poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Ferdi Kaza Sigortası

ferdi kaza sigortasiBu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alır. Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalmasıdır.

Neleri kapsamaktadır?

Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.

A- Vefat Teminatı 

Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

B- Daimi Maluliyet Teminatı

Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli poliçede yer alan oranlar dahilinde, sigortalıya ödenir.

C- Gündelik Tazminat

Sigortalı, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Bu tazminat, tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir ve bu süre 200 günü geçmez.

D- Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmesi şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında belirtilen tedavi masraflarını poliçede teminat için tesbit olunan tutara kadar öder.

Mesleki Sorumluluk Sigortası​

mesleki sorumluluk sigortasiAvukat, mali müşavir, doktor, iş güvenlik uzmanı, mimar, mühendis gibi meslek erbaplarının mesleki hataları ya da ihmalleri sebebiyle oluşabilecek üçüncü şahıs tazminatlarını karşılamaya yönelik bir sigorta çeşidi olan mesleki sorumluluk sigortası yasal düzenlemeler ile bazı meslekler için zorunlu hâle getirilmiş olması yanında farklı oda ve birlik gibi mesleki kuruluşlara üyeliği olan meslekler sahiplerini de karşılaşılması muhtemel yasal tazminatlar karşısında beklenmedik maliyetlere karşı teminat altına alan bir sigorta türüdür

Mesleklerini yapan birçok kişi, Borçlar Kanunu’nun hükümleri açısından serbest meslek sahibi olarak kabul edilir. Bu yüzden de bu tür meslekleri yapanlar, yaptıkları işin sonuçlarından sorumludurlar. Doktorlar, avukatlar, muhasebeciler, sigorta acenteleri, mali müşavirler ve benzeri serbest meslek sahipleri, işlerini özenle yapmak durumundadırlar. Aksi halde mesleki faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere bir zarar verdiklerinde, bu zararı ödemekle yükümlüdürler. Gösterecekleri bu özenin bir gereği olarak da sonradan olumsuz bir durum yaşamamak için gerekli önlemleri almış olmaları gerekmektedir.

Mesleki sorumluluk sigortası, meslek sahiplerinin, bir tazminat talebi ile karşılaşmaları halinde, bu sorumluluklarını güvence altına almaktadır. Mesleklerini yapan insanlar, her türlü önlem almalarına rağmen, istekleri dışında meydana gelen bir olay ile üçüncü kişilerin yaralanma, sakat kalma veya ölümle sonuçlanan bir bedensel zarar görmelerine ya da sadece maddi zarar görmüş olmalarına sebep olabilirler. Üçüncü kişilerin bu durumda yapacakları tazminat talepleri mesleki sorumluluk sigortası ile karşılanır.

Mesleki sorumluluk sigortasının amacı, mesleklerini yapan insanların veya işyeri sahiplerinin, bu faaliyetleri sırasında kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak ve bu şekilde işlerini daha rahat koşullarda yapmaları ve geliştirmeleri için imkan yaratmaktır.

Mesleki sorumluluk sigortaları isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta şeklidir. Ancak herşeye rağmen bu sigortayı yaptırmak, çağdaş bir güvence sundukları için, meslek sahiplerinin lehinedir. Beklenmedik zamanlarda işler ters gidebilir ve sıkıntılı durumlar yaşanabilir.

Her meslek doğrudan veya dolaylı olarak bir dizi risk taşımaktadır. Her ne kadar mesleğimizle ilgili gerekli eğitimleri tamamlayarak nitelikli bir hizmet vermek adına bu işe koyulmuş olsak da insan olmamız doğal olarak çeşitli sebeplerden ötürü bizi hataya zorlayabiliyor. Bu sebeple mesleki sorumluluk sigortasını elde ederek mesleğimiz ile ilgili her türlü sorunun çözülmesi anlamında çok güzel bir adım atmış olabiliriz.

Bu sigorta hizmeti tanım olarak mimar, mühendis, doktor, diş hekimi, eczacı ve avukatlık gibi meslek gruplarında mesleğin icra edilmesi aşamasında veya her hangi bir mesleki faaliyette yetersiz olmak, ihmalde bulunmak, hatalı işlem yapmak gibi durumlardan sonra yaşanan sıkıntılar üzerinden yapılan sigorta işlemi olarak belirtilebilir. Tanımda sayılan mesleklerin hepsi birer örnektir. Bu meslek grupları genişletilebilir ve teminatlarda farklılaşabilir. Çünkü her meslekte riskler çok farklı olabilir. Doktorun riskleri farklı, mühendisin riskleri ise çok farklıdır.

Bütün sigorta işlemlerinde teminat altına alınan konular üzerinden işlem yapılacağı için bu meslek gruplarından her hangi bir kişi mesleki sorumluluk sigortasını elde edeceği zaman öncelikle kendi risk durumlarını göz önünde bulundurarak oluşabilecek sıkıntılardan yola çıkarak bunları mesleki sorumluluk sigortası paket içeriğine eklemelidir. Bu sebeple oluşturulmuş olan bir sigorta paketi çok daha işlevsel olacağı için bu konuya özenle dikkat edilmelidir. Başta da belirtmiş olduğumuz gibi mesleklerin özelliklerine göre risk grupları da değişmektedir.

Ancak genel olarak bu sigorta hizmetleri iki ana teminat evresinde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki mesleki sorumluluğu üzerinde olan kişinin yapmış olduğu hatalardan ötürü kişilere gelen zararların karşılanması veya tedavi ile ilgili bir durum ortaya çıkmışsa bunların karşılanması ikincisi ise mesleki sorumluluk üzerinde olan kişinin maddi zararlar ortaya çıkarması ve direk olarak sigorta şirketinin devreye girerek işin maddi boyutunu çözmesidir. Son yıllarda en çok yararlanılan sigorta hizmetlerine baktığımız zaman mesleki sorumluluk sigortasının çok fazla tercih edildiğini görebiliyoruz. Bu sistem esasında sadece mesleği icra eden kişilerin yararlandığı bir hizmet olarak algılanmamalıdır.

Bunun yanında bu meslek gruplarından her hangi birinin yapmış olduğu hatadan etkilenen bireylerin de teminat altına alındığını düşünecek olursak bu hizmetlerin çok boyutlu ve nitelikli olduğunu görebiliyoruz. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında çözülen sıkıntılar ile birlikte hem mesleği icra eden kişi çok nitelikli bir şekilde işlerine devam edecek hem de zarara uğrayan kişi de bu süreçten olumlu bir biçimde ayrılarak sorunun büyük bir kısmı ortadan kaldırılmış olacaktır. Bütün sigorta hizmetlerinde olduğu gibi mesleki sorumluluk sigortalarında da paket içeriklerini zengin tutmak ve ek teminatlar elde ederek nitelikli bir işlemden yararlanmak için sigortacılığı çok iyi bilmek de gerekecektir.

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

asansor sigortaTicari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

isveren sorumluluk sigortasiİşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

sahis sorumluluk sigortaGerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.

Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

ÜRÜNLERİMİZİhtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta çözümleriyle sizlere güvence sağlıyoruz

Yangın Sigortası

Yaşanabilecek olası felaketlere karşı sigortalı evi; deprem, hırsızlık, yangın, terör ve benzeri kazalara karşı...

Motorlu Araç Sigortaları

Zorunlu Trafik Sigortası her araç sahibi tarafından yapılması zorunlu olan trafik sigortasıdır.. Sadece KKTC...

Mühendislik Sigortaları

Makine hasarları durumunda sigorta, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı ...

Sorumluluk Sigortaları

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü...

Nakliyat Sigortaları

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası...

Diğer Ürünler

Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların...

Müşteri YorumlarıBizim için neler söylendi

Kıbrıs 'ın En Uygun ve Kapsamlı Sigorta İşlemleri

kktc online sigorta

Kıbrıs'ta araçlarınıza en uygun özel araç sigortası yaptırın. Bicare Insurance, her araç modeline göre tasarlanmış, geniş teminat uzatma ve 24 saat yol kenarı ve kaza yardımı ile rekabetçi ve kapsamlı araba sigortası planları sunar. 

Aracınız için Kasko Sigortasını seçin ve sadece sürüşünüzün konforundan başka düşünecek bir şeyiniz kalmasın! Bicare Sigorta her zaman yanınızdadır ve daha siz ihtiyaç duymadan sizinle ilgilenir, çünkü her şeyden önce sizi önemsiyoruz!

Neden Bicare ~ Kıbrıs Sigorta?

Motorlu Taşıt Sigortası, araç sahibi olan veya araç kullanan kişiler için tasarlanmıştır. Sigortalı araçla ilgili kaza, hasar veya hırsızlık durumlarında maddi koruma ve teminat sağlar. Motorlu Araç Sigortası Kıbrıs'ta yasal bir gerekliliktir ve hem araç sahibini hem de yoldaki olası olaylara karışan diğer tarafları korumayı amaçlamaktadır. Mevcut iki kapsamlı paketten birini seçin, Üçüncü Şahıs Sorumluluk, Motorlu Taşıtların Yangını ve Hırsızlığı temel teminatlarına ek olarak, herhangi bir kaza sonucu sigortalı araca gelebilecek her türlü kayıp veya hasar sigortalıya tazmin edilir.

Bize Ulaşın

Adres: Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi No:15 Çağlayan, Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 228 49 49

Telefon: +90 (392) 228 43 43

Hasar İhbar Hattı:

Telefon: +90 548 824 02 47

Telefon: +90 548 826 02 47

Email: [email protected]

Kıbrıs Sigorta Şirketi

KKTC Online Poliçe

Kibris Trafik Sigortasi

Online Poliçe Kıbrıs

Online Sigorta Kıbrıs

Kıbrıs'ta Trafik Sigortası yapmak artık online olarak çok hızlı ve kolay bir şekilde sigortanızı sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.Kıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta